پروژه های اجرا شده و در دست اجرا

 

فولاد اتصال داراي تاييديه  محصولات از شركت هاي مهندسين مشاور و بازرسي مي باشد:

شركت تجهيزات آب وبرق ايران

شركت تجهيزات نيرو

شركت ناظران

شركت فراب

شركت ايكا

شركت لار

و..........................

 

نگاهي به برخي از پروژه ها :

پروژه آب منطقه اي كردستان

پروژه جغناب-جهاد كشاورزي اردبيل

پروژه رضي آباد و كمي آباد

پروژه خدا آفرين

پروژه هاي آب و فاضلاب كهگيلويه و بوير احمد

آب منطقه اي كرمانشاه

شبكه آبياري و زهكشي تنگه حمام

پروژه عين خوش فكه

آب منطقه اي كرمانشاه-پروژه طرح آبرساني به سققز

پروژه معادن چارملو

آب منطقه اي آذزبايجان شرقي

پروژه زيروار مريوان

پروژه شير كوه

آب منطقه اي استان اردبيل

جهاد كشاورزي استان اردبيل

پروژه D9 جهاد كشاورزي

پروزه نفت و گاز اروندان

پروژه سودجان

پروژه شبكه فرعي پايين دست يامچي

جهاد كشاورزي استان زنجان

مسكن مهر صفا دشت

مسكن مهر پرديس

مسكن مهر پرند

آب و فاضلاب شهر و شهركهاي غرب تهران

مسكن مهر شهريار

مسكن مهر كهريزك

برج ميلاد

فروشگاه هاي هايپرسان

بيمارستان سينا

تصفيه خانه آبفاي ساوه

و صدها پروژه هاي عمراني و صنعتي ديگر

 

ارسال اتصالات فولادي به:

عراق

تركمنستان

قزاقستان

افغانستان

آفريقاي جنوبي

و............