دريافت لوح جهت گستردگي نمايندگي و خدمات پس از فروش از وزارت نيرو