توليدكننده برتر كشور در سال ٩٥

جناب آقاي عباس اصفهاني مدير عامل فولاداتصال در حال دريافت تنديس و لوح توليدكننده برتر كشور در سال ٩٥ از طرف وزارت نيرو با حضور آقاي دكتر چيت چيان وزير نيرو،خانم دكتر ابتكار رياست سازمان محيط زيست و آقاي دكتر پزشكيان نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي