واشر آب بندی

واشر:

1_واشر لاستیکی

2-واشر منجید دار

3-واشر سوراخدار