اتصالات پلي اتيلن جوشي

اتصالات پلي اتيلن جوشي:

1-سه راهی 90 درجه پلی اتیلن

2-سه راهی جوشی نامساوی 90 درجه پلی اتیلن

3-زانو جوشی 90 درجه پلی ایلن

4-زانو جوشی 45درجه پلی اتیلن

5-سه راه فلنجدار مساوی پلی اتیلن

6-سه راه فلنجدار نامساوی پلی اتیلن

7-زانوی 90 درجه فلنجدار

8-فلنج جوشی پلی اتیلن

9-فلنج جوشی پایه بلند پلی اتیلن

10-تبدیل جوشی پلی اتیلن

11-کپ جوشی پلی اتیلن

12-کپ فلنجدار پلی اتیلن

13-چهارراه جوشی پلی اتیلن

14-فلنج سوراخدار پلی اتیلن با هسته فولادی

15-تی اف پلی اتیلن یا برنجی

16-کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن

17-سه راه الکتروفیوژن

18-زانوی الکتروفیوژن

19-فلنج الکتروفیوژن

20-تبدیل الکتروفیوژن

21-کپ الکتروفیوژن

22-چهارراه الکتروفیوژن

6بار ، 10بار ، 16بار ، 20بار و .......

PE100 , PE80