اتصالات فولادی جوشی

اتصالات فولادی جوشی:

1-سه راهی مانیسمان و سه راهی درزدار

2- زانو مانیسمان و زانو درزدار

3-تبدیل مانیسمان و تبدیل درزدار

اتصالات در رده 20، 40و....... تولید می گردد