اتصالات چدنی

اتصالات چدنی :

1-زانو فلنجدار چدنی

2-زانو ساده چدنی

3-زانو پایدار چدنی

4-سه راه نافلنج چدنی

5-فلنج ساکت

6-کولار

7-ژوئن ژیپو

8-ژوئن پلی اتیلن کامل

9-کمربند فلنجدار چدنی

10-سه راه فلنجدار چدنی

11-تبدیل فلنجدار چدنی

12-چهارراه فلنجدار چدنی

13-اتصال قابل پیاده چدنی

14-دریچه منهول ، دریچه چدنی ، دریچه لولایی ، دریچه گلدانی ، دریچه گرد ، دریچه شیر خط و دریچه بتنی

15-ب او

16-درپوش و رینگ چدنی

17-گلند چدنی

18-لوله فلنجدار چدنی

کلیه محصولات چدنی به صورت چدن داکتیل و چدن خاکستری تولید می گردد.