فلنج دنده ای گلودار

 

 

 

 

فلنج دنده ای گلودار